PKN
Protestantse Gemeente Overdinkel
 
De kerkdiensten De kerkdiensten

De kerk is de centrale plaats waar de gemeente sinds 1908 bij elkaar komt. De gemeenteleden en gasten komen hier samen ter ere van God en om het leven richting te geven.
We komen samen om te belijden, uit de Bijbel te lezen, te bidden, te zingen en te luisteren.
Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst waar de eigen predikant of een gastpredikant voorgaat.  Daarnaast zijn er themadiensten zoals bijvoorbeeld in de vredesweek. In de kerk wordt (binnenkort) gezongen uit het nieuwe liedboek voor de kerken en uit de eigen blauwe verzamelbundel. In bijzondere gevallen is de orde van dienst in een stencil opgenomen. U bent ten allen tijde van harte welkom .

 
De predikant De predikant

Dominee Mevr Greet Nijmeijer is onze huidige predikant met een parttime aanstelling. Dominee Nijmeijer woont tegenover de kerk in het apparte-mentencomplex Dinkelo en is telefonisch te bereiken onder nummer 053-5744491.

 
De ouderlingen De ouderlingen

De ouderlingen hebben de zorg voor de gemeente als gemeenschap en dragen verantwoordelijkheid voor de verkondiging en bediening van de sacramenten. Zij helpen en stimuleren de gemeente bij het invulling geven van pastorale en missionaire taken.

 
De kerkrentmeesters De kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben o.a tot taak zorg te dragen voor het personeelsbeleid, het beheer en  onderhoud, de beschikbaarheid van de gebouwen en alle overige faciliteiten die nodig zijn voor kerkdiensten, vergaderingen e.d. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor geldwerving en goed financieel beheer. Inkomsten komen o.a binnen uit financiële bijdragen van de leden, giften, collecten tijdens de kerkdiensten en het verjaardagfonds. Daarnaast zijn er bijzondere collecten als de “torencollecte” en de “eindejaarscollecte”. Voor laatstgenoemde collecten krijgt u respectievelijk in oktober en december van elk jaar een envelop uitgereikt. Voor een bijdrage aan de “Generale kas “ worden wij als kerk aangeslagen t.b.v een landelijk fonds voor noodlijdende kerken. Deze gelden worden met een kwitantie geïnd van belijdende leden en meerderjarige doopleden. Om als kleine gemeente financieel te kunnen rondkomen is het noodzaak dat ieder lid van de gemeente ook in dit opzicht zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Er wordt naar draagkracht uitgegaan van 2% a 3% van het netto jaarinkomen.De uitgaven houden verband met het in stand houden van de predikantsplaats, het onderhoud van de kerk, de verzorging van het kerkhof en algemene landelijke verplichtingen. Beleidsplannen en jaarrekeningen kunnen worden ingezien en toegelicht.

 
De diakonie De diakonie

Vanouds richt de diaconie zich op werken van barmhartigheid, gelieerd aan het verhaal over de Barmhartige Samaritaan. In deze tijd kunnen we vooral denken aan hulp i.v.m het hernieuwde armoedevraagstuk, de problematiek rond vluchtelingen en minderheden maar ook aan ouderen en gehandicapten. Samengevat is het in vele opzichten omzien naar elkaar de diaconale hoofdtaak. Om dat te kunnen is er behalve inzamelen van geld en andere giften ook hulp van vrijwilligers nodig om mensen die dat nodig hebben een hart onder de riem te steken.

In elke kerkdienst staan er bloemen op tafel die na afloop van de dienst als groet van ons allen naar een gemeentelid of nieuw ingekomene gaan. Voorafgaand aan de jaarlijkse dankdienst voor gewas en arbeid in november is er gelegenheid  producten van het veld in de kerk te brengen. Mooi samengesteld in de vorm van bijvoorbeeld fruitbakjes en boeketten worden deze producten met hulp van vrijwilligers en kinderen naar zieken en bejaarden gebracht. De diakenen vertellen u er graag meer over.

 
Beleidsplan 2015-2019 Beleidsplan 2015-2019

1 - Korte algemene beschrijving van de huidige situatie

De Hervormde Gemeente van Overdinkel is een kleine maar levende en actieve gemeente. Zij bestaat uit nog geen 300 zielen waar onder veel ouderen. In de loop der tijd heeft er, zoals bijna overal, een zekere afkalving plaats gevonden. Maar tegelijk prijzen we ons gelukkig met het feit dat er ook weer nieuwe leden van elders zijn bijgekomen. De kerkdiensten zijn naar landelijke maatstaven (10 tot 13%) redelijk bezet.
 
2 - De gemeente heeft:
-    Een kerkenraad op volledige sterkte.
-    Een kleine groep kinderen voor de kindernevendienst.
-    Een Project koor.
-    Een gespreksgroep voor ouderen
-    Contact en samenwerking met Brede School
-    Een oecumenische werkgroep die ook bijdraagt aan het ontplooien van activiteiten
     op het 
Oaseterrein, een initiatief van gezamenlijke Nederlandse en Duitse kerken in
     de regio.

-    Mensen die zich inzetten voor vluchtelingen.
-    Een commissie voor overleg met de burgerlijke gemeente Losser
-    Vrijwilligers die zich bezighouden met de plaatselijke regelingen en het beleidsplan.
-    Mensen die medemensen bezoeken.
-    Vrijwilligers die zich bezighouden met het onderhoud van de begraafplaats,
-    Een team voor het maken en drukken van het kerkblad, liturgieën e.d.
 
3 - PKN gemeente worden
Was de kerk oorspronkelijk gebouwd voor Nederlands Hervormde gemeenteleden, in de loop der jaren zijn personen en gezinnen o.a afkomstig uit  andere protestantse geloofsgemeenschappen  betrokken geraakt bij de Christelijke school, het zondagschoolwerk en de Hervormde kerk. Het is voor meerdere mensen dan ook een logische stap verbonden te zijn met een breder georiënteerde protestantse kerkgemeenschap. Op een gemeenteavond is unanieme instemming verkregen om de officiële toetreding tot de Protestantse Kerk  Nederland te realiseren. 
 
  
4 - Samenstelling van de huidige kerkenraad

Functie

Aantal

Voorzitter  en predikant

    1

Kerkrentmeesters 

    2

Diakenen  (inclusief scriba)

    3

Ouderlingen

    2

 
 
5 - Beleid voor de komende jaren
Met Gods hulp stelt de kerkenraad zich ten doel door middel van eigen inzet en met hulp van gemeenteleden ( zie punt 4 ) een breed terrein van kerk en samenleving te bewerken te volgen en te stimuleren. Door voldoende feeling met de initiatiefnemers en werkers te houden is het voor een kleine kerkenraad mogelijk een breder veld te overzien dan zij zelf fysiek aan kan. Door deze werkwijze achten de huidige kerkenraadsleden  en de predikant het mogelijk ontwikkelingen te volgen en op een eigentijdse wijze te participeren in een veranderende kerk en maatschappij.
Naastenliefde taakbewustheid, uitnodigend gedrag en laagdrempeligheid zijn kernwoorden binnen dit nieuwe begin in de kerkgeschiedenis van Overdinkel. 

 
 

 
De kindernevendienst De kindernevendienst

Met uitzondering van de zomervakantie is er elke eerste zondag van de maand  kindernevendienst. De kinderen gaan eerst met hun ouders mee naar de kerk. Voor de schriftlezingen gaan ze met de leiding van die zondag de kerkzaal uit naar een aparte ruimte. Na de preek komen ze terug in de kerk, waar ze dan vertellen of laten zien wat ze gedaan hebben. De leiding van de kindernevendienst maakt gebruik van het boek “Bonnefooi”. Dit boek volgt het oecumenische leesrooster van de Raad van Kerken. In de kindernevendienst krijgen de kinderen een verhaal uit dit boek te horen, daaraan zitten vaak opdrachtjes of spelletjes gekoppeld om het voor de kinderen aantrekkelijk te maken. In principe zijn de kinderen dus met dezelfde onderwerpen bezig als de volwassenen. Soms lijkt het verhaal wel heel anders omdat er ook veel gebruik gemaakt wordt van spiegelverhalen. Daarmee is het mogelijk een bijbelse situatie meer in het heden en in de belangstellingssfeer van de kinderen te plaatsen. Voor Kerst en voor Pasen is er vaker kindernevendienst. Dit om mee te kunnen doen met de Kerst- en Paasprojecten uit het boek Bonnefooi. Bij deze projecten wordt er aan de hand van een thema toegewerkt naar Kerst en Pasen. Voor Kerst is er elke adventszondag kindernevendienst en in de 40-dagentijd voor Pasen is er ook vaker nevendienst. Voor de 40-dagentijd is het van belang het kerkblad te raadplegen of er nevendienst is.
In deze periode is de frequentie namelijk wisselend. Kinderen mogen zonder vooraanmelding altijd meedoen. Ook kinderen die op bezoek zijn en maar één keer kunnen komen zijn welkom. De leiding van de kindernevendienst bestaat op dit ogenblik uit Wilbert Bosch en Carlien Oldekamp

 
 
Belangrijke adressen:

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 182
7586 BW Overdinkel

Predikant:
Ds. Mevr. Greet Nijmeijer
Hoofdstraat 157-14
7586 BP Overdinkel
Tel: 053-5744491

Scriba en Diaconie:
Mevr. Irene Geerligs
Hoofdstraat 134
7586 BW Overdinkel
tel: 053-5382977

Kerkrentmeesters:
p/a Dhr. Simon Paans
Richterstraat 40
7582 BX Losser
Tel: 053-5387359

Koster:
Mevr.Jolanda van Buiten-Knobbe
Verwerstraat 2
7586 CV Overdinkel
tel: 06-16568507

 

 
Websitebeheer:
Dhr. Cees Vlaanderen
Weverstraat 3
7586 EA Overdinkel
tel: 053-5385803
email:
 
Diverse links:

Oase: 

www.oase-gronau-losser.org/nl

Muziekvereniging:        

www.crescendo-overdinkel.nl

Toneelvereniging         

www.eensgezindheidoverdinkel.nl

Basisschool:    

www.bsoverdinkel.nl

 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.